پیاده روی و گردش

شهر بامبرگ و اطراف آن را با پای پیاده و یا با دوچرخه تجربه کرده اید! اجازه دهید که داستان های هیجان انگیزی در مورد تاریخ شهر بامبرگ برای شما تعریف کنیم.

شهر بامبرگ و مناطق اطراف آن ارزش دو بار دیدن را دارد و یا سه بار و یا حتی بیشتر. تنها برای بازدیدکنندگان مکان های باورنکردنی جدید برای کشف وجود ندارد بلکه برای همه. نکات و ایده های مفید برای کسانی که می خواهند بامبرگ و مناطق اطراف آن را کشف کنند: