آموزش

آموزش یک زندگی خوب را مهیا می کند. و این فقط تنها در مورد یادگیری نیست، بلکه در خصوص داشتن فرصت های بهتر در آینده است.
در شهر بامبرگ فرصت های زیادی برای کودکان، جوانان و بزرگسالان در شرایط مختلف وجود دارد. در اینجا به عنوان مثال تمامی اطلاعات اولیه در خصوص مدرسه و یادگیری زبان را می توانید پیدا کنید.

آموزش از طریق انجمن Freund statt fremd

انجمن Freund statt fremd در یادگیری زبان به پناهندگان در شهر بامبرگ و اطراف کمک می کند. به عنوان مثال، حمایت های آموزشی و یادگیری در دسترس می باشند.
اگر در مورد آموزش، زبان و مدرسه سوالی دارید، می توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال کنید: