کار و آموزش

برای یک زندگی مستقل، پس از یادگیری زبان ، یک نکته ی مهم ، داشتن شغل است. شما پولِ خود را دارید و مجبور نیستید همیشه اوراق را پر کنید. اگر اجازه کار دارید، موظف هستید که به دنبال کار باشید. برای تابعیت به شغل نیاز دارید.

یک قانون برای رفتار برابر وجود دارد. در محل کار نیز هر زنی باید فرصت های مشابهی مانند یک مرد داشته باشد.

وقتی که شما اجازه ی کار دارید، اینکه چطور می توانید کار پیدا کنید و چرا با آموزش شانس بیشتری دارید، می توانید اینجا را بخوانید.

اگرشما آلمانی را خوب صحبت کنید، پیدا کردن یک شغل خوب آسان تر است.

کار و آموزش در انجمن "Freund statt fremd"

انجمن "Freund statt fremd" به پناهندگان در شهر و منطقه بامبرگ در مورد امکانات کار و آموزش اطلاع می دهد. برای ساعت ملاقات ABS (آموزش- کار- تحصیل) تشریف بیاورید. قرار ملاقات ها را می توانید در جلسات ( سمینارهایی که برگزار می شوند ) پیدا کنید.
اگر در مورد کار، آموزش و تحصیل سوالی دارید، به آدرس زیر بنویسید: