کار برای افراد دارای معلولیت

آیا شما به دلیل بیماری، تصادف یا ناتوانی (معلولیت) دارای محدودیت هستید؟

آیا می خواهید به سر کار برگردید یا به دنبال شغل جدیدی هستید؟

مکان هایی در بامبرگ وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا راه بازگشت به کار را پیدا کنید.

مطالب موجود در این سایت

پیشنهاداتی برای کمک

اگر می خواهید بعد از بیماری یا ناتوانی به سر کار بازگردید، پیشنهادات ویژه ای وجود دارد. در صورت نیاز به ابزارهای کمکی خاص در محل کار، کمک مالی نیز وجود دارد. برای این منظور، باید درخواست ها ارسال شود. همچنین مهم است که با شرکت در مورد چگونگی امکان کار صحبت کنید. برای این منطور، می توانید کمک بگیرید.

Bamberger Lebenshilfe-Werkstätten gGmbH
Dr.-von-Schmitt-Straße 19
96050 Bamberg
0951 / 18 97 29 00
integra-mensch@lebenshilfe-bamberg.de
www.integra-mensch.de

EUTB SkF Bamberg für die Stadt- und Landkreise Bamberg und Forchheim
Heiliggrabstraße 14
96052 Bamberg
0951 / 9 86 87 70
eutb@skf-bamberg.de
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/eutb-skf-bamberg-fuer-die-stadt-und-landkreise-bamberg-und-forchheim

Heiliggrabstraße 16R
96052 Bamberg
0951 / 98 21 00
oase-spdi@skf-bamberg.de
https://www.oase-sozialpsychiatrischer-dienst/

Oase یک مرکز مشاوره برای افرادی است که تحت تأثیر استرس روانی یا بیماری روانی هستند و همچنین برای بستگان آنها.