نقشه BAmigra

شما می توانید تمامی آدرس های مهم در شهر بامبرگ را در نقشه BAmigra پیدا کنید. در ابتدا موضوع اصلی و یا موضوعات جانبی را که قصد دارید مکان های مناسب آنرا ببینید انتخاب کنید. در آنجا یک تیک بزنید و همه آدرس ها نمایش داده خواهد شد. سپس می توانید از فیلتر زیر نقشه برای جستجوی آدرس های دقیق و یا از نام نقطه تماس استفاده کنید.